การเตรียมเอกสารเพื่อย้ายสำนักงาน

 

การแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน หรือ ย้ายสำนักงานใหญ่ มี 3 งานหลัก คือ

1. ต้องย้ายที่อยู่จดทะเบียนสนง.ใหญ่ แจ้งเปลี่ยนแปลงกับกรมสรรพากร ก่อนย้าย 15 วัน

2. จดแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. แจ้งเปลี่ยนแปลง กับ ประกันสังคม ควรรีบดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันย้าย

 

การย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ ที่อยู่สำนักงานแห่งใหญ่หรือสาขา

ถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม  ท่านต้องแจ้งสรรพากรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15 วัน  ถ้าย้ายภายในเขตเดียวกัน  ท่านไม่ต้องแจ้งเขตที่ออกหรือแจ้งเข้า ให้แจ้งที่สรรพากรพื้นที่รับผิดชอบในเขตนั้น  แต่ถ้าย้ายต่างเขตพื้นที่ หรือ ย้ายข้ามจังหวัด  ต้องมีการแจ้งเข้าแจ้งออกด้วย ตามเขตพื้นที่หรือตามจังหวัดนั้นด้วย

 

หลักฐานและเอกสารในการขอจดทะเบียนย้ายสำนักงานและภาษีมูลค่าเพิ่ม   เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

1.รายละเอียดของการขนย้ายว่า ขนย้ายจากไหนไปไหน (ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 เป็นหัวจดหมายบริษัท)

2.สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 1 เดือน  4 ชุด

3.สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียน  เซ็นรับรองประทับตรา  4 ชุด

4.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการตามอำนาจใน หนังสือรับรอง  4 ชุด

5.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ(กรณีเป็นบริษัท)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) 2 ชุด

6.สำเนารายงานการประชุมหรือข้อบังคับ(กรณีเป็นบริษัท) 2 ชุด

7.แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ 2 ชุด ,ทะเบียนบ้านสถานประกอบการแห่งใหม่และสำเนาเอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)

8.สำเนา ภพ.01,ภพ.01.1(จด Vat ครั้งแรก) 2 ชุด พร้องเอกสารฉบับจริง

9.สำเนา ภพ.09 (การจดเปลี่ยนแปลงต่างๆ)(ถ้ามี) 2 ชุด พร้อมเอกสารฉบับจริง

10.ภพ.20(ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)  สำเนา 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

11.หนังสือยินยอมที่ตั้งประกอบการ  พร้อมหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าบ้าน (สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน)

หรือ กรณีที่สถานประกอบการไม่มีเจ้าบ้าน ให้เจ้าของยินยอมพร้องแสดงหลักฐานกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดิน  3 ชุด

กรณีทำสัญญาเช่า  ให้ทำสัญญาเช่าในนามบริษัทหรือห้างฯแล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรให้เรียบร้อย (จำนวน 2 ชุด)

12.สำเนาทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการใหม่ 3 ชุด

13.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอมแล้วแต่กรณี 3 ชุด

ถ้าเช่า  ต้องเช่าในนามนิติบุคคล(บริษัท,ห้าง)และติดอากรให้เรียบร้อย (พันละ 1 บาท/เดือน/ปี)

14.แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ให้กรรมการมีอำนาจเซ็นรับรองและประทับตรา (ให้วาดเอง ราชการไม่เอา Google Map ครับ) 5 ชุด

15.ต้องทำป้ายชื่อบริษัทหรือห้างฯแล้วถ่ายรูปป้ายและสถานประกอบการถ่ายให้เห็นป้ายพร้อมบ้านเลขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ (ติดป้ายตรงไหน) ให้ชัดเจนแล้วถ่ายตัวอาคาร เช่น เป็นบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ โกดัง  โรงงาน  และถ่ายออฟฟิศ มีโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ จำนวน 4 ชุด

 

 

การจดทะเบียนย้ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวันจดทะเบียน  ท่านอาจต้องนำเอกสารตัวจริงทุกอย่างไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยอาจจะมีเอกสารดังนี้

1.หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์

2.หนังสือบริคณห์สนธิ(กรณีเป็นบริษัท)

3.รายงานการประชุม(กรณีเป็นบริษัท)

4.บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการ,หุ้นส่วนผู้จัดการ

5.บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน

6.สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดิน

7.ทะเบียนบ้านสถานที่ประกอบการ

 

สถานที่ยื่นคำร้องขอจดย้ายสำนักงานและทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ในเขตกรุงเทพมหานคร

-ให้ยื่นที่ฝ่ายทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ (สพท) ทุกแห่ง

-ยื่นขอจดทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ทได้ทางเว็บไซด์ของสรรพากร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *